• Waarom sloopt ENGIE Centrale Harculo?
  De centrale heeft sinds 1 januari 2016 geen functie meer. Daarnaast is het gebouw uit de jaren 50 van de vorige eeuw verouderd en niet meer geschikt voor een moderne vorm van energie opwekking. Het onbeheerd laten staan van een dergelijk groot gebouw is geen optie mede door de risicovolle stoffen die in het gebouw verwerkt zijn. Het opruimen van de centrale is dan ook noodzakelijk.
 • Wat doet ENGIE in geval van brand of een calamiteit?
  In geval van brand in de centrale of een andere calamiteit conformeren wij ons aan de aanwijzingen van de hulpdiensten zoals de brandweer. Communicatie naar de omwonenden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente en hulpdiensten. ENGIE heeft actief overleg met de brandweer Zwolle over de status van het gebouw en het sloopproject, zodat zij hierop zo goed mogelijk kan anticiperen.
 • Betekent de sloop dat ook de elektriciteitskabels (hoogspanningslijnen) worden verwijderd?
  Nee, de hoogspanningsleidingen zijn onderdeel van het regionaal elektriciteitsnetwerk dat beheerd wordt door TenneT. TenneT bepaalt wat er met de kabels gaat gebeuren.
 • Waarom gaat ENGIE nu al slopen terwijl jullie nog niet weten wat ervoor in de plaats komt?
  Het gebouw heeft veel onderhoud nodig en de staat van de risicovolle materialen die erin verwerkt zijn wordt de komende jaren slechter. Het is geen optie om het gebouw onbeheerd en zonder onderhoud te laten staan. We willen niet dat er op termijn een risico voor de gezondheid ontstaat daarom is het opruimen van het gebouw de enige manier om dat te voorkomen.
 • Welke functie hebben de hoogspanningslijnen nog na de sloop van de Centrale?
  De hoogspanningsverbindingen maken deel uit van het regionale netwerk. Het is aan de landelijk netbeheerder TenneT om te bepalen of de hoogspanningsverbindingen nodig blijven voor de voorzieningszekerheid.
 • Is er overlast van de sloop?
  Wij doen ons best overlast te beperken, maar kunnen helaas niet uitsluiten dat omwonenden iets van de werkzaamheden gaan merken. Daarom hebben wij maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door rekening te houden met afvoerroutes en tijden (niet tijdens schooltijden). Het opruimen van de centrale zal ruim twee jaar gaan duren. Het eerste jaar vinden de werkzaamheden voornamelijk binnen in het gebouw plaats. Dit zal bijna niet zichtbaar/merkbaar zijn.
 • Zijn er risico's voor de gezondheid?
  Nee, die zijn er niet. De sanering van de risicovolle stoffen zal conform de wettelijke standaarden in afgesloten ruimtes en voornamelijk binnen worden uitgevoerd. Het bedrijf dat de sanering gaat uitvoeren heeft veel ervaring op dit gebied en staat internationaal bekend om zijn expertise. Daarnaast nemen we ruim de tijd zodat alles zorgvuldig gebeurt.
 • Zitten er gevaarlijke stoffen in het gebouw?
  De gebouwen zijn uit de jaren 50 van de vorige eeuw. In die tijd was het heel normaal om stoffen te gebruiken die we nu risicovol vinden, zoals asbest en slakkenwol. Daarom is het noodzakelijk dat het gebouw op een goede manier opgeruimd wordt. Dit gebeurt volgens strenge normen en daar nemen we ook ruim de tijd voor. Sanering van de risicovolle stoffen gebeurt voornamelijk binnen het gebouw in afgesloten ruimtes. Dit zal een jaar in beslag nemen juist omdat we dit zorgvuldig doen.
 • Waarom wordt er niet afgevoerd via het water?
  De bestaande steigers zijn niet geschikt voor zware vrachtwagens. Afvoer via het water vereist veel extra investeringen.
 • Waar wordt het sloopmateriaal naar toe gevoerd?
  Naar partijen die de materialen gaan verwerken en naar erkende partijen die de het mogen inzamelen (o.a. asbest).
 • Kan het centrale gebouw en/ of de bijgebouwen behouden blijven?
  Vanaf 2012 hebben we onderzocht of een herbestemming van de centrale mogelijk was. Dat hebben we gedaan in overleg met diverse partijen. Geen van de partijen zag daar mogelijkheden voor. De enorme omvang van het grote gebouw en de extreem hoge kosten voor het ontwikkelen van een herbestemming (en het geschikt maken van het pand daarvoor) blijken voor die partijen niet haalbaar. Het is gewoon te groot en te duur.
  We zijn nog in gesprek met een stichting die ervaring heeft op het gebied van herontwikkeling van historische gebouwen en industriële panden. Ook die stichting acht herontwikkeling van het centrale gebouw niet haalbaar. Wel kijken zij naar een mogelijke herbestemming van een tweetal karakteristieke bijgebouwen waardoor de sfeer van Harculo behouden blijft. Of dit ook gaat lukken hangt af van de (financiële) haalbaarheid van die plannen.
 • Wat komt er voor de oude centrale in de plaats?
  Als de centrale opgeruimd is willen we het terrein herinrichten waarbij diverse vormen van duurzame energie opwekking mogelijk zijn. Concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. De sloop heeft onze eerste prioriteit. In de loop van het najaar gaan we starten met de ontwikkeling van plannen voor herinrichting. Hierbij zullen we stakeholders uit de regio gaan betrekken.
 • Welke plannen heeft ENGIE voor de herinrichting van het terrein?
  We hebben nog geen plannen voor de herinrichting behalve dat we denken aan allerlei vormen van duurzame energieopwekking. In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van die plannen. Ideeën zijn welkom, uiteindelijk is het ENGIE die beslist wat er met het terrein gaat gebeuren.
 • Kan ik meepraten over de herinrichting van het centrale terrein en zo ja, hoe?
  In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting. Wat ons betreft zijn ideeën op het gebied van duurzame energieopwekking en alles wat daaraan gerelateerd is welkom. ENGIE besluit over herinrichting, wel zullen we stakeholders uit de regio Zwolle betrekken.

  Bij belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen zal ENGIE actief contact zoeken met betrokkenen.
 • Waarom past een nieuwe centrale niet in het oude centrale gebouw?
  Moderne gascentrales moeten aan veel hogere rendementseisen voldoen. Om aan de eisen te voldoen is het technisch noodzakelijk om de centrales anders vorm te geven. Dat past niet in het huidige gebouw.
 • Wat gebeurt er met de zonnepanelen die ENGIE vlakbij de centrale heeft gebouwd?
  Die blijven gewoon staan.
 • Waarom worden er geen luxe appartementen in de centrale gebouwd?
  Los van het bestemmingsplan dat er nu op het terrein rust (grootschalige energie opwekking) is het geschikt maken van de verouderde centrale voor bewoning enorm kostbaar. We merken dat er diverse ideeën leven voor hergebruik, maar dat heeft niet geleid tot concrete en haalbare plannen. Er is geen partij die dit financieel haalbaar acht. We kunnen niet langer de tijd nemen : het gebouw langer onbeheerd laten staan is geen optie vanwege de staat van het gebouw en de veiligheid.
 • Waarom moet het terrein beschikbaar blijven voor grootschalige energie opwekking?
  Vanuit de overheid zijn in Nederland gebieden aangewezen die beschikbaar moeten zijn voor grootschalige energie opwekking. Het terrein van de centrale Harculo is daar één van.
 • Is er de kans dat er een kerncentrale voor terug komt?
  ENGIE heeft geen enkel plan om een kerncentrale te bouwen. Daarnaast is er een landelijk bestemmingsplan voor mogelijke locaties voor kerncentrales. Daar hoort de omgeving Zwolle niet bij.
 • Komen er windmolens op het terrein?
  Er zijn nog geen plannen voor de herinrichting van het terrein. ENGIE is op diverse locaties in Nederland bezig met de ontwikkeling van wind, Harculo zit daar niet bij.
 • Is er gelegenheid om nog een keer de centrale te bezichtigen?
  Nee, de staat van het gebouw en de risicovolle stoffen maken het niet mogelijk voor het publiek om de centrale te bezoeken. 
 • Waar kan ik terecht met klachten of vragen?
  Voor meer informatie over de opruimingswerkzaamheden van de centrale Harculo kunt u uw vragen mailen naar harculo@engie.com.